วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทไธสงในการร่วมกิจกรรม PLC ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และการคิดวิเคราะห์

ความคิดเห็น