วันที่ 15 มีนาคม 2565 ร่วมเวทีถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนบ้านสายตรีพัฒนา 3 บ้านผึ้งร้อยรัง ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

ความคิดเห็น