เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” : หลักสูตรที่ 2 การทำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 เวลา 00 – 16.00 น. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ความคิดเห็น