อบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
“เทคนิคการวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) & Thermogravimetric Analyzer (TGA) และการประยุกต์การใช้งาน”
อบรมวันที่ 28/10/64
เวลา 13.30-16.00 น.
รายละเอียด :
– หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่อง DSC/TGA
– วิธีการเตรียมสารเคมีและข้อควรระวังในการใช้งาน
– การประยุกต์ใช้งาน
– การแปรผลการวิเคราะห์

ความคิดเห็น