เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น