เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม2564

 

ความคิดเห็น