เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้โค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น