วิทยากรโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                            ประจำปีงบประมาณ 2565 (คณะวิทยาศาสตร์)

ความคิดเห็น