วิทยากรอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขาม ภายใต้โครงการส่งเสริม รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การพลิกโฉมคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น