วิทยากรอบรม เรื่อง การทำเส้นหมี่ และการพัฒนาเส้นหมี่จากแป้งข้าว ณ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

 

ความคิดเห็น