วิทยากรอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ในโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น