ลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลนักศึกษาในโครงการวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น