คืนข้อมูลชุมชนและค้นหาเครื่องมือแก้ไขความยากจน

ภายใต้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์”

พื้นที่ ต.บ้านบัว และ ต.สะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3 – 5 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น