ร่วมเปิดงานนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้าง รากแก้วให้กับประเทศ) จำนวน 60 ตำบล ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน “คนของพระราชา” โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

15 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น