ผลงานดำเนินงานของโครงการวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติออกอากาศผ่านรายการ สวัสดีบุรีรัมย์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วง “ของดีๆที่ชุมชน” โดยมีท่าน อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นผู้ดำเนินรายการ

ความคิดเห็น