นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                                                      วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.                                                                                                                                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์                                                                                                                                        ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ความคิดเห็น