โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์”
********
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดําเนินโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มี ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ สําหรับนําไปใช้ ประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
*******
ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น