วิทยากรโครงการ “วิศวกรสังคม สร้างนวัตกรเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ความคิดเห็น