วิทยากรโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวมะลิดินภูเขาไฟ อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

 

ความคิดเห็น