ลงพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลสะแกโพรง และตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ความคิดเห็น