การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดังนี้
ผศ.บุญไท เจริญผล ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ กรรมการ
อ.วรนาฏ อินถารต กรรมการและเลขานุการและ
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความคิดเห็น