เป็นผู้รับผิดชอบ จัดโครงการ “พลวัตภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 (ค.บ.)
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565
ผ่านโปรแกรมแอพพลิเคชั่น Google Meet

วิทยากร : อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความคิดเห็น