นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเล่านิทานส่งเสริม EF เด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น