“โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คณะครุศาสตร์”
ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2565
การปรับหลักสูตรตามสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

คณาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกันคิดและวิเคราะห์
เพื่อปรับโครงการ กิจกรรม ให้ส่งเสริมสมถรรนะและสร้างอัตลักษณ์
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้มีการปรับหลักสูตรตามวงรอบ ซึ่งในรอบล่าสุดนี้ ได้ปรับเป็นหลักสูตรสมรรถนะ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และสามารถจัดการเรียนรู้ได้
ในการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ได้เป็นการทบทวนเพื่อเติมเต็ม
และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันกับทีมวิทยากร
ส่วนตัวพบว่า ได้รับมุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และมีเทคนิครวมทั้งจุดที่น่ามาปรับใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

 

 

ความคิดเห็น