โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์
ใช้อบรมวันที่ 17-18 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Speakers:
Rajabhat Nakhon Pathom Faculty of Education Dean
Rajabhat JongBung

ความคิดเห็น