นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ภาษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุทย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น