สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-4 กิจกรรมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3-4 วิทยากรโดย : คุณครูอรุณ ทรงแสงจันทร์ และคุณครูธนวรรณ ใยสิงห์ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น