โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-4 กิจกรรมอบรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยนักษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1-2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น