นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU Camp 65)
โดยนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระกับชั้นมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565
ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น