งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้านทานการลามไฟของแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบสับปะรด เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแผ่นชิ้นไม้อัด พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดที่ใช้น้ำยางธรรมชาติ >75 เปอร์เซ็นต์ และใช้เคลย์ <15 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ส่วนผสมจับตัวกัน และไม่สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ จึงจำกัดอัตราส่วนของน้ำยางธรรมชาติ : ใบสับปะรด : เคลย์ คือ 75 : 25 : 0, 75 : 20 : 5, 75 : 15 : 10 และ 75 : 10 : 15 แล้วนำไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอริก ด้วยแรง 1.25 ตัน นาน 30 นาที ผลการทดสอบการติดไฟและการลามไฟ แบบ HB และ VB พบว่าอัตราส่วน 75 : 20 : 5  มีอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยเท่ากับ 24.31 มิลลิเมตรต่อนาที ซึ่งมีความต้านทานต่อการลามไฟที่ดีที่สุด ผ่านมาตรฐาน UL 94 แบบ HB ผลการทดสอบการนำความร้อน ในอัตราส่วน 75 : 25 : 0 มีค่าการนำความร้อนที่ดีที่สุดเท่ากับ 0.1432 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน ผลการทดสอบการต้านทานความร้อน พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน JIS A 5905 ทุกอัตราส่วน ผลการทดสอบความหนาแน่นและการพองตัว พบว่าผ่านมาตรฐาน มอก. 876 – 2547 ทุกอัตราส่วน ผลการทดสอบความชื้น ในอัตราส่วน 75 : 10 : 15 ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. 876 – 2547 สำหรับอัตราส่วนที่เหลือผ่านมาตรฐาน มอก. 876 – 2547 และผลการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่น พบว่าอัตราส่วน 75 : 25 : 0 มีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นมากที่สุด

ความคิดเห็น