โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กิจกรรม การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ ใช้อบรมวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น