“อ่านเล่นจนเป็นเรื่อง”
หนังสือรวมบทวิจารณ์ จากห้องเรียนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์
ของนักศึกษาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้สอน/ บรรณาธิการ   อาจารย์อุภาวัณณ์ นามหิรัญ.

ความคิดเห็น