เข้าอบรมโครงการ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในอนาคตอันใกล้

ความคิดเห็น