โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิทยากร  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล, รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท

ความคิดเห็น