อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ online
เรื่อง “สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานอะไรบ้าง?…คำถามที่ต้องการคำตอบ”
ตามหลักเกณฑ์ฯ ประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2564
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ความคิดเห็น