วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การอ่านงานประพันธ์ร้อยกรอง”

แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.3 0-11.30 น.

 

ความคิดเห็น