พัฒนาตนเอง อบรมทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (45 ชั่วโมง) จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความคิดเห็น