พัฒนาตนเอง อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ (6 ชั่วโมง)

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความคิดเห็น