กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสมาชิกจ้างงาน ตำบลสนวน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการลงมือปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก และการออกแบบโคก หนอง นาโมเดล 11 พ.ย. 2564

 

ความคิดเห็น