สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดประกวดสักวากลอนสด เนื่องในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ” BRICC ครั้งที่ 5
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ฝึกทักษะการแต่งกลอนสักวาและฝึกปฏิภาณไหวพริบ
ในการแต่งคำประพันธ์ ทั้งเพื่อตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของภาษาไทย
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น