เล่าเรื่องในเรื่องเล่า (1)ฟ้าเหนือ 12.1 (1)http://human.crru.ac.th/e-journal/doweload/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/012564/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A364.pdf

ความคิดเห็น