ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้ง 2 ที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น