ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 1 ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับคำชมและข้อเสนอแนะมากมาย เพื่อที่นำมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความคิดเห็น