นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย เรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระจมเขมร: กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Achievement of Reading Compound Khmer Conjunct Vowel Practice Model’s: A Case Study of 1152104 Khmer Course, Buriram Rajabhat University

ความคิดเห็น