ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการ ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการให้เป็นที่รู้จักและแนะแนวเรื่องการเรียนให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์อีกด้วย

ความคิดเห็น