ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการได้จัดโครงการจริยธรรม – จิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ณ ชุมชนนวัตวิถีบ้านใหม่หมู่ 4 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยการนำของหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตอาสาถ่ายทอดความรู้จากนักศึกษาสูุ่ชุมชน โดยการถ่ายทอดการทำตุง เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ การใช้ในประเพณีงานมงคลต่างๆ และเพื่อสร้างความสวยงามให้กับชุมชนนวัตวิถีการท่องเที่ยวด้วยการตกแต่งฐานการเรียนรู้ต่างๆ และเพื่อให้ชุมชนได้ถ่ายทอดความรู้ส่งต่อให้กับคนในชุมชนและคนนอกชุมชน  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีความรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย

 

ความคิดเห็น