ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการได้จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ โดยมีวิทยากร คุณหัสชัย เรืองยิ่ง (คุณมาร์ค) Men International Thailand
และผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Star Model Academy และบริษัทในเครือทั้งหมด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องบุคลิกภาพที่ดีสามารถสร้างได้ โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมรู้สึกได้รับความรู้ มีความสนุกสนานในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทางสาขาวิชาการจัดการต้องขอขอบคุณ คุณหัสชัย เรืองยิ่ง (คุณมาร์ค)ตำแหน่ง Men International Thailand เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติสาขาวิชาการจัดการในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

ความคิดเห็น