สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้ “โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงระบบ” เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม (Zoom Meeting) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 34 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชิษณกัญ ภรณ์ภู่ศรี (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) โดยใช้ หลักสูตร : “Unlock Your Creativity ปลอดล็อคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” เป็นหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เสริมสร้างและพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 2. ฝึกให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 3. สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้เต็มพลัง 4. สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ โดยรูปแบบการอบรมนั้นจะประกอบไปด้วย 1. บรรยาย 45 % 2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ผ่านเกมกิจกรรม 25 % 3. ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอผลงานกลุ่ม 30% โดยกิจกรรมกลุ่มได้ใช้การแบ่งกลุ่ม (breakout room) เพื่อระดมความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม และนำเสนอในรูปแบบการแข่งขันเก็บคะแนนเพื่อชิงรางวัลกันระหว่างกลุ่ม จากรูปแบบการอบรมนี้ ทำให้นักศึกษามีความสนุก เกิดความสนใจและมีส่วนรวมเป็นอย่างมาก ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้กล้าคิดกล้าแสดงออก มีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จัการทำงานเป็นทีม ซึ่งถือเป็นการเตรียมทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาในชั้นปีต่อ ๆ ไป

ไฟล์แนบ

jpg 22

ขนาดไฟล์ 323 KB | จำนวนดาวน์โหลด 64 ครั้ง

jpg 23

ขนาดไฟล์ 247 KB | จำนวนดาวน์โหลด 67 ครั้ง

jpg 24

ขนาดไฟล์ 278 KB | จำนวนดาวน์โหลด 60 ครั้ง

jpg 25

ขนาดไฟล์ 231 KB | จำนวนดาวน์โหลด 63 ครั้ง

ความคิดเห็น