วันที่ 29 ตุลาคม 2564 วิทยากร การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Online ให้กับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขนม “โครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน” โดยวิทยากร คือ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ. ตำบลหนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น