วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดูแลให้คำแนะนำผู้ประกอบการเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ระดับชาติ
จากกรมการพัฒนาชุมชน ส่วนกลาง

ความคิดเห็น